دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در

منتخبین طراحی سوال برتر

پایه دوازدهم   سمیه رضایی کخا    ناحیه ۲

پایه یازدهم   حمیده جمشیدزهی   سراوان

ارزیابی عملکرد نواحی ومناطق استان

رتبه اول       سراوان                   سرکار خانم شهرزاده شیخ زاده

رتبه دوم        ناحیه ۲ زاهدان     سرکار خانم سمیه رضایی کخا

رتبه سوم      چابهار وکنارک       سرکار خانم فاطمه بامدی و خانم پورمحمدی

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.