دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

جشنواره طراحی سوال برتر

دستورالعمل برگزاری جشنواره طراحی سوال برتر از کتاب Vision3 از پیوند زیر قابل دریافت است.

دستورالعمل جشنواره طراحی سوال

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.