دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

جشنواره تهیه فیلم های آموزشی کوتاه

دستورالعمل برگزاری جشنواره تهیه فیلم های آموزشی کوتاه از کتاب Vision3 از پیوند زیر قابل دریافت است.

دستورالعمل برگزاری جشنواره

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.