دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

ارزیابی عملکرد نواحی ومناطق استان

رتبه اول       سراوان                   سرکار خانم شهرزاده شیخ زاده

رتبه دوم        ناحیه ۲ زاهدان     سرکار خانم سمیه رضایی کخا

رتبه سوم      چابهار وکنارک       سرکار خانم فاطمه بامدی و خانم پورمحمدی

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.